Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste poskytli Kultúrnemu a vzdelávaciemu centrum Ister sú uložené v našej databáze, ktorá je zabezpečená v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Máte právo požiadať o ich export ako aj o ich vymazanie. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Okrem toho, v prípade, že ste poskytli svoj súhlas na vytváranie fotografií či videí, tieto sa môžu objaviť na našej webovej stránke, prípadne iných propagačných materiáloch. Vždy však môžete požiadať o ich stiahnutie prípadne tento súhlas odvolať.

Ochrana maloletých

V Kultúrnom a vzdelávacom centre Ister uznávame dôstojnosť a práva všetkých detí a zaväzujeme sa k zaisteniu ich ochrany od všetkých foriem zanedbávania a zneužívania. Z toho dôvodu Ister počíta s protokolom ochrany neplnoletých ako aj pravidlami správania sa, ktoré sú inšpirované Dohovorom o detských právach z roku 1989, Európskou chartou ľudských práv a zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Tento protokol ako aj pravidlá správania sa sú k dispozícii v sídle Kultúrneho a vzdelávacieho centra Ister a môže do nich nahliadnuť ktokoľvek o to požiada. Obe sú zároveň pravidelne revidované a je kontrolované ich dodržiavanie.