klub_new1

klub
klub_nwe3
klube_new2

Klub Ister, mimoškolská aktivita pre dievčatá od osem do dvanásť rokov sa snaží rozvíjať detskú osobnosť a pomôcť dieťaťu harmonicky rásť a dozrievať. Pozostáva z cyklov metodicky premyslených aktivít, pri ktorých dievča jednak nadobudne nové zručnosti ale tiež porastie v dôležitých pozitívnych ľudských vlastnostiach, ktoré jej pomôžu v budúcom živote. Na aktivitách nie je dôležitý výsledok ale hlavne samotný proces, počas ktorého sa dievča najviac naučí. Sú to však práve rodičia, ktorí najlepšie vedia čo ich deti potrebujú a preto klub Ister pracuje v úzkej spoluprácii s rodičmi.

Aktuálne aktivity

Piliere klubu

Kvalitné aktivity

Aktivity, ktoré sa v Klube Ister odvíjajú sú starostlivo pripravované. Nemajú totiž slúžiť iba na skrátenie voľného času ale hlavne na osobný rozvoj každého dievčaťa. Avšak aby bol tento rozvoj možný, aktivity musia byť aj záživné a príťažlivé. Preto sa ich príprave venuje čas a veľká pozornosť.

Pravidelný tutoring

Základnou črtou Klubu Ister je tutoring s každým dievčaťom. Cieľom klubu je totiž integrálny rast každého dievčaťa, no vieme, že každé je jedinečné a potrebuje osobitný prístup. Preto má každé dievča na starosti jedna tútorka, ktorá sa jej obzvlášť venuje a stará sa o jej individuálne potreby a rast.

Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú základom celého klubu. Sú to oni, čo najlepšie poznajú svoje dcéry a vedia, čo potrebujú. Preto sa celý formačný plán odvíja v úzkej spolupráci s rodičmi. Okrem toho sa v klube organizujú stretnutia a aktivity určené špeciálne pre nich.

Kresťanská formácia

V klube je poskytovaná duchovná formácia prispôsobená veku dievčat. Je zverená Osobnej Prelatúre katolíckej Cirkvi, Opus Dei. Pozostáva z krátkych prednášok o ľudských čnostiach alebo o základných prejavoch viery a dopĺňa tak ľudskú formáciu, ktorú dievčatá v klube dostávajú. No nie je podmienkou, aby dievčatá, čo klub navštevujú, boli katolíčky.

Leto s Klubom

Vyvrcholenie každého roka je tábor organizovaný klubom. Na ňom sa dievčatá stretnú s ich rovesníčkami z celého Slovenska a Česka a užijú si plno hier a zábavy. Aj tábor je starostlivo pripravovaný a dbá sa na to, aby si dievčatá riadne oddýchli no zároveň, aby bolo postarané o ichľudský rast.

Spomienkové video z letného tábora 2015